ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾ-ಲಯ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ,
4
ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 ೦೦೧
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-2286 7358, 2286 4990.
ಪ್ಯಾಕ್ಸ
ಸಂಖ್ಯೆ : 2286 735
ಡಾ. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಎಸ್. ಹೊಸಮನಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು
1. ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಫ್, ನಡಕಟ್ಟಿನ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗ
3. ಶ್ರೀ ಗವನೂರಮಠ ಡಿ.ಬಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ. ತಳವಾರ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ
 
ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ರವರೆಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ರವರೆಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00ರವರೆಗೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11.00ರವರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 6.00ರವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳು.