5ನೇ ಜೂನ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸ್ಪದರ್ೆ

ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ -1.

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು - 26.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು - 30.

ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು - 490,

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ - 5766 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು,

ಸಂಚಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು - 15,

ವಿವಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ - 1451 ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 5766 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು